ඔයාගෙ University එක මොකක්ද? (What is your University?)

ඔයාගෙ University එක මොකක්ද? (What is your University?)

අපි බලමු වැඩිපුරම කට්ටිය ඉන්නේ මොන විශ්වවිද්‍යාලයේ ද කියලා… (Let’s see which University has most of the students…)

[adinserter block=”17″]

KlassHub.lk
Share

Leave a Reply