After A/L… Now What?

After A/L… Now What?

A/L කරපු අයටත්, කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඔයාලටත් බලන්න වටිනා video කිහිපයක් අපි ඔයාලට ගෙනාවා.

  1. හැඳින්වීම
  2. ගණිතය අංශයෙන් හදාරපු ඔයාලට
  3. විද්‍යාව අංශයෙන් හදාරපු ඔයාලට
  4. වාණිජ්‍ය අංශයෙන් හදාරපු ඔයාලට
  5. කලා අංශයෙන් හදාරපු ඔයාලට
  6. තාක්ෂණ අංශයෙන් හදාරපු ඔයාලට (COMING SOON)
  7. Mind Map ආධාරයෙන් ඉදිරිය ගැන තීරණය කරන්න උපදෙස්
  8. CV එක හදාගන්නේ කොහොමද
  9. Job Interview එකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද
  10. සාරාංශය

මේ video සියල්ල නරඹා ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. තවදුරටත් දැනගතයුතු දෙයක් තියෙනවානම්, අපිත් එක්ක කතා කරන්න.

මේ videos වැදගත් වුනානම්, අපේ channel එකට subscribe කරලා, like එකක් දාලා මිතුරන් සමඟ share කරන්න.

KlassHub.lk
Share

Leave a Reply